ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

In principe kent de wet aan de aandeelhouders belangrijke bevoegdheden toe. Tegelijkertijd biedt zij echter in de praktijk frequent toegepaste mogelijkheden om deze bevoegdheden in de statuten aanmerkelijk te beperken, bijvoorbeeld door voor de besluitvorming van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de medewerking van de prioriteit te eisen. Ook door andere omstandigheden kan het voorkomen dat de bedoelde bevoegdheden niet (in evenredige mate) bij de kapitaalverschaffers terechtkomen, bijvoorbeeld tengevolge van de aanwezigheid van een dominant stemblok dat niet of niet in evenredige mate risicodragend vermogen verschaft. Hoe ook de rol, bevoegdheden en samenstelling van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders per vennootschap kunnen verschillen, in ieder geval is de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor elke vennootschap het forum waar de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen verslag doen van en verantwoording afleggen over de wijze waarop zij hun taken hebben vervuld. Daarbij komen onder meer aan de orde de gekozen ondernemingsstrategie, het gevoerde beleid - financieel en anderszins en de ondernemingsresultaten. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders hoort daarover een grondige gedachtenwisseling plaats te vinden tussen ondernemingsbestuurders en kapitaalverschaffers. Daartoe dient zodanig relevante informatie te worden verschaft dat mede op grond van gedegen sector- en beleggingsanalyses, een goede communicatie over en een kritische beoordeling van strategie, risico's, activiteiten en financiële uitkomsten mogelijk is. Dit vereist uiteraard niet alleen de betrokkenheid van leiding en toezichthouders, maar ook van kapitaalverschaffers zelf. Mede aan de hand van deze te verschaffen informatie dienen in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de opvattingen van een diversiteit van grote en kleine kapitaalverschaffers op een representatieve en evenwichtige wijze aan bod te kunnen komen. Alle soorten kapitaalverschaffers - particulieren en instituten, groot en klein, binnenlands en buitenlands - dienen in de gelegenheid te worden gesteld en te worden gestimuleerd om hun invloed op het reilen en zeilen van de vennootschap op gepaste wijze tot gelding te brengen. Bij de besluitvorming van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders dienen degenen die in plaats van de werkelijke verschaffers van het risicodragend vermogen bevoegdheden uitoefenen, zich steeds ervan bewust te zijn dat het gaat om bevoegdheden die in beginsel behoren toe te komen aan die verschaffers van het risicodragend vermogen. Dit schept een verplichting om bij de uitoefening van deze bevoegdheden hun belangen zwaar te doen wegen. Het is voor een goed functioneren van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders eveneens vereist dat de presentie van kapitaalverschaffers hoog is. Ook zij zullen een actieve bijdrage moeten leveren. Daarmee wordt voorkomen dat de vergaderingen worden gedomineerd door enkele personen die niet representatief zijn te achten voor de grote groep van kapitaalverschaffers en wordt het gevaar van een onvoldoende continuïteit van besluitvorming bestreden.

VERTROUWENSRELATIE

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN