INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

DINSDAG 21 JANUARI 2003

Landgenoten,

Morgen is het dan zover. U staat voor de belangrijke beslissing om Nederland weer terug te voeren in de vaart der volkeren. Gisteren ontving ik zowel bericht van de zijde van Gerrit Zalm als van het CDA. Ik ga hier graag op in. ORG-FRC-VVD-Voorlichting wrote: Geachte heer Van Der Heyden, Hartelijk dank voor uw reactie. Echter, door de duizenden e-mailberichten die wij dagelijks bij de VVD-fractie ontvangen, hebben wij, ondanks de inzet van een grote groep fractiemedewerkers, helaas geen mogelijkheid om op iedere reactie inhoudelijk in te gaan. Alle vragen en opmerkingen die wij binnen krijgen, worden opgenomen in een dagelijks overzicht voor Gerrit Zalm, de kandidaat-Kamerleden en het campagneteam, zodat zij dit mee (hebben) kunnen nemen in de campagne. Informatie over onze standpunten kunt u vinden op www.vvd.nl/www.gerritzalm.nl. Bijgevoegd vindt u het VVD 7-puntenplan voor de komende verkiezingen. Indien u alsnog een inhoudelijk antwoord van ons wilt ontvangen, vragen we u na de verkiezingen uw vraag nogmaals te stellen. Wij hopen op 22 januari op uw steun te kunnen rekenen! Met vriendelijke groet, Publieksvoorlichting VVD Tweede Kamerfractie. Mijn reactie: Hartelijk dank voor deze reactie. Ik kom er nog op terug na de verkiezingen. Helaas kan ik als 'residente de Torremolinos' niet stemmen aanstaande woensdag. Ik ben nu stemgerechtigd in Spanje. 'Verandering is echter de enige constante' in deze tijd (de opmerking is van mijn voormalige 'baas', Drs. H.W. Lulofs van de Baak). Dus wie weet hoe we er deze zomer samen voorstaan. Succes verder met de campagne. J.L. VAN DER HEYDEN <http://www.cervantesonline.nl> Het lijkt mij echter wel verstandig om direct mijn paarse feedback op de 7 punten van de VVD te geven. De punten waarmee ik het volledig eens ben - en op mijjn persoonlijke situatie van toepassing - kleur ik hieronder paars (tussen haakjes mijn persoonlijke reacties).

De VVD maakt werk van Nederland

VVD Verkiezingsplan 2003

__________________________________________________________________________

Wij staan voor

een liberale toekomst.
De VVD is een liberale volkspartij.
Wij hebben vertrouwen in mensen. We geloven dat mensen veel kunnen als zij daarvoor de vrijheid krijgen. Vrije mensen kunnen ook op hun verantwoordelijkheden worden aangesproken. De overheid moet niet betuttelend optreden. Zij moet echter haar taken wel goed en doelmatig vervullen.
De VVD wil concrete resultaten boeken op zeven kernpunten. Dat kan alleen als daar ook het geld voor is. Daarom blijven
een gezonde economie en een degelijk financieel beleid voor de VVD voorop staan.

1. Een gezonde economie

Een gezonde economie is noodzakelijk om zekerheid te bieden en knelpunten op te lossen.
De economische vooruitzichten zijn somber. Daarom moet er snel goed beleid worden gevoerd.

meer aandacht voor werk
De VVD wil zoveel mogelijk mensen aan het werk. In de afgelopen jaren is daarin veel bereikt, maar nu dreigt de werkloosheid weer op te lopen. De VVD wil de economische ontwikkeling de ruimte geven. Daarom mogen de lasten voor burgers en bedrijven niet toenemen: tegenover iedere verzwaring moet een verlichting staan en werken moet lonen. Nederland moet concurrerend blijven door de lonen en de kosten laag te houden. Banen zijn belangrijker dan inkomenssteun. Loonmatiging is belangrijk. Belangrijk is ook dat de overheid niet meewerkt aan het algemeen verbindend verklaren van CAO's als die het beleid frustreren. De sociale zekerheid is er voor hen die niet kunnen werken. De toegang tot een uitkering wordt streng bewaakt. De WAO is een groot punt van zorg. Het aantal WAO'ers moet dringend omlaag. Een drastische hervorming van de WAO is noodzakelijk.

meer vrijheid om werken en kinderen te combineren
Ook mensen met jonge kinderen moeten een volwaardige baan kunnen hebben zonder het probleem dat kinderopvang niet te betalen of zelfs niet te vinden is. Door de vele opeengestapelde regels is kinderopvang duur en schaars. Wat de VVD betreft kunnen de ouders in de toekomst zelf beoordelen wat zij geschikte opvang vinden, krijgen zij van de overheid een financiële bijdrage via een belastingkorting en kunnen ze ook kiezen voor goedkopere gastouderopvang. Op die manier ontstaat meer vrijheid en verantwoordelijkheid voor ouders, wordt kinderopvang goedkoper en wordt het aanbod uitgebreid (Ik denk dat dat niet meer van toepassing is op mijn leeftijd. maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit). Het spaarloon blijft intact en kan ook worden gebruikt om verlof te financieren (van deze faciliteit heb ik ook nog geen gebruik kunnen maken).

meer ruimte voor bedrijven
Ondernemerschap verdient respect, en mag niet worden beperkt door een overmaat aan regels. De regelgeving die op het bedrijfsleven drukt is overvloedig en kost het bedrijfsleven jaarlijks meer dan 8 miljard euro. In de komende vier jaar moet deze administratieve lastendruk met 2 miljard euro worden verminderd door bestaande regelgeving uit te dunnen en te vereenvoudigen. Zo kunnen ondernemers weer ondernemen en boeren weer boeren.

2. Degelijke overheidsfinanciën

Geld moet eerst worden verdiend voordat het kan worden uitgegeven (dat zijn mijn eigen woorden). Belastinggeld moet zorgvuldig worden besteed (zo dient er nog een openstaande rekening te worden betaald aan de Stichting Cervantes Benelux). De overheid kan een stuk efficiënter te werk gaan. Het gedegen begrotingsbeleid heeft zich bewezen: de Zalmnorm is een begrip geworden en staat dus wat de VVD betreft ook niet ter discussie. Plannen worden alleen voorgesteld en uitgevoerd als zij financieel degelijk zijn gedekt.

een zekere oude dag
Het vertrouwen in de AOW en de pensioenen mag niet op de proef worden gesteld. Om de AOW te kunnen blijven betalen moet de Staatsschuld in één generatie worden afbetaald. Kinderen mogen niet de dupe worden van de schuld die hun ouders hebben opgebouwd. De zekerheid van het pensioen moet gegarandeerd blijven (Dit verdiend mijn volledige steun. Zeker gezien het feit dat ik nog niet over een degelijke pensioenvoorziening beschik omdat geld eerst moet worden verdiend voordat het kan worden uitgegeven. Ten tijde van mijn directeursschap van NIOW-Talen B.V. wás er geen geld voor een pensioenvoorziening. Ik ben nu 55 jaar en moet er nog hard voor werken om te voorkomen dat ik over tien jaar brodeloos ben. Ik trek dus nog steeds de broekriem aan).

een overheid die resultaat boekt
Ook binnen de overheid moeten vrijheid en eigen verantwoordelijkheid meer ruimte krijgen. De illusie dat veel regels en bureaucratie tot goede resultaten leiden moet worden doorbroken. Er moet worden afgerekend op prestaties. Waar zaken zonder overheidsregels of belastinggeld tot stand kunnen komen, kan de overheid terugtreden. De VVD denkt daarbij aan de publieke omroep en het oerwoud van subsidies.

3. Veiligheid

Nederland moet veiliger, want zonder veiligheid is er geen vrijheid.

een effectief politie-optreden
Om de veiligheid echt te verbeteren komt er extra blauw op straat. Die extra agenten moeten de criminaliteit aanpakken en de overlast verminderen, en minder bezig zijn met kantoorwerk. Over de prestaties van politie en justitie moeten afspraken worden gemaakt. (Met dit beleid heb ik in mei 1993 al een aanvang genomen zoals moge blijken uit mijn berichtgeving aan de toenmalige Minister van Justitie. Ook politieagenten kosten geld. Prestatiebeloning is daar eveneens op zijn plaats. Zij dienen echter goed gebruik te maken van de op hun kantoren in computers opgeslagen informatie en dienen zich voortdurend bewust te blijven dat ook zij budgetverantwoordelijkheid dragen jegens hun medeburgers voor wie zij verantwoordelijk zijn) Naast meer agenten hebben we ook meer rechters, meer officieren van justitie en meer cellen nodig en moet er efficiënter worden gewerkt (Deze stelregel dateert ook al van 1993. Wanneer houdt dat op?). Voor veiligheid heeft de VVD veel geld over: 500 miljoen euro per jaar bovenop de al afgesproken uitgavenverhoging van 800 miljoen euro (Daar kan een bedrag van 50 miljoen wel vanaf. Dan is die zaak afgewerkt en kunnen mijn docenten Spaans voor de klas aan het werk. Zij hebben immers ook niet hun leven lang voor NIETS gestudeerd).

de aanpak van jeugdcriminaliteit
Om crimineel gedrag in de kiem te smoren moeten we bij de jeugd beginnen. Ouders moeten worden aangesproken op het gedrag van hun kinderen. Soms hebben ze hulp nodig; die moeten ze dan kunnen krijgen. Daarom trekt de VVD geld uit voor opvoedingsondersteuning en jeugdzorg. Scholen moeten schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten terugdringen. Ontspoorde jongeren worden heropgevoed voordat zij reddeloos verloren zijn. Projecten die daarin succesvol zijn worden uitgebreid.

hogere straffen die ook worden uitgevoerd
De strafmaat in Nederland moet worden verhoogd, vooral voor veelplegers. Er is extra geld om 5000 cellen te bouwen. (Ook dit is een herhaling van zetten vanaf het moment dat ik het 'gedoogbeleid' heb afgeschaft. Het schept extra werkgelegenheid, is goed voor de economie, voor ons milieu en gezondheid van onze jeugd) De VVD schrikt er niet voor terug om gevangenissen te versoberen en meer mensen in één cel onder te brengen; ook daarmee kunnen meer criminelen worden opgesloten (als tijdelijke oplossing toelaatbaar. Zodra zij de gevangenis verlaten dienen zij immers 'geontcriminaliseerd' te zijn en inpasbaar in de samenleving. Daartoe is tevens inspirerend gezelschap noodzakelijk om recidive te voorkomen).

mensen die zelf hun verantwoordelijkheid nemen
Burgers die voor eigen lijf en goed opkomen of anderen te hulp schieten dienen meer waardering te krijgen. Niemand mag voor eigen rechter spelen, maar iedereen kan een steentje bijdragen om criminelen te weerhouden en aan te houden. Samen werken aan een veilig Nederland.

4. Minder immigratie, meer integratie en geen discriminatie

De VVD streeft ernaar dat iedereen in Nederland zich thuis voelt en zich daarnaar gedraagt.

Nederlandse waarden en normen
De Nederlandse waarden en normen zoals vastgelegd in de Grondwet zijn het verdedigen waard (alsmede mijn 'nest of concepts' als vermeld in mijn brief PJ/OE971103 van maandag 3 november 1997). We zijn er trots op dat de vrijheid van meningsuiting, het verbod op discriminatie naar ras of seksuele voorkeur, maar ook de gelijkwaardigheid van man en vrouw deel uitmaken van onze beschaving.

strenge immigratie-maatregelen
De integratieproblemen, vooral in de grote steden, geven aan dat er een grens is aan het aantal mensen dat ons land kan opnemen. De immigratie, in het bijzonder van niet-westerse immigranten, moet fors worden verminderd. Dat geldt ook voor immigratie in het kader van gezinsvorming of ­hereniging. Om het karakter van de Nederlandse samenleving te handhaven moeten de voorwaarden voor toelating in Nederland streng zijn. Mensen die zich in ons land duurzaam willen vestigen moeten eerst slagen voor een toelatingsexamen waarbij blijkt dat zij het Nederlands beheersen en zich de Nederlandse waarden en normen eigen hebben gemaakt.

een betere integratie
Natuurlijk moet ook iedereen die al in Nederland is onze taal beheersen en zich naar de Nederlandse waarden en normen die in de Grondwet staan gedragen. Het onderwijs moet daaraan bijdragen door deze waarden en normen actief uit te dragen. De Onderwijsinspectie gaat toezicht houden op het godsdienstonderwijs. Subsidies louter gericht op etnische groepen worden afgeschaft.

een consequent uitzettingsbeleid
We moeten ook eerlijk zijn tegen degenen die we geen plaats in Nederland kunnen bieden. Uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen worden consequent uitgezet. Daarvoor wordt een aparte organisatie opgericht. Degenen die geld verdienen aan illegalen door hen te laten werken of te huisvesten krijgen te maken met flinke boetes.

5. Meer ruimte voor wonen en verkeer

Ons land is klein en met zo veel mensen is de ruimte schaars. Maar waar mensen willen wonen en zich verplaatsen moeten zij die ruimte ook krijgen (Dan kom ik misschien ook weer terug naar Nederland).

ruimte om te wonen
Ruimte om te wonen staat bij veel mensen hoog op de wensenlijst. De VVD vindt dat mensen daarin meer keuzevrijheid moeten krijgen. Er moet zoveel ruimte voor woningbouw komen dat tussen de lokaties op basis van prijs en kwaliteit geconcurreerd gaat worden. Daarbij moet worden gerekend met meer vierkante meters per nieuwe woning. Bovendien moeten er veel meer kavels komen voor het zelf laten bouwen van woningen. De VVD vindt dat niet alles door de Rijksoverheid in Den Haag moet worden bepaald: er moet meer worden overgelaten aan gemeenten en provincies. Plattelandsgemeenten krijgen meer vrijheid om huizen te bouwen voor de eigen inwoners. De VVD biedt zekerheid aan de bezitters van een eigen huis: de hypotheekrenteaftrek blijft volledig intact. Het huurwaardeforfait vervalt voor degenen die de hypotheek hebben afgelost. Bovendien wordt de Onroerende Zaak Belasting op woningen afgeschaft. Het eigen-woningbezit wordt verder bevorderd door woningbouwcorporaties een deel van hun woningen met korting te laten verkopen aan de bewoners. Corporaties krijgen de mogelijkheid meer goedkope koopwoningen te bouwen, om de doorstroming vanuit huurwoningen te bevorderen. Zo krijgen starters veel meer kansen op de woningmarkt.

snellere doorstroming
Men moet ook de ruimte hebben om zich te verplaatsen. Er moet minder worden gewacht op de trein en in de file. De VVD wil dat er voldoende treinen zijn en dat zij op tijd rijden. De reizigers en de overheid betalen daarvoor, dus de NS moet daar voor zorgen. Het op orde brengen van het bestaande spoor- en wegennet is belangrijker dan het starten van nieuwe grote projecten. Dat kan sneller als daarvoor minder regels nodig zijn. Daarom pleit de VVD onder meer voor een spoedwet wegverbreding. De benzineaccijns wordt met acht eurocent verlaagd (De verkeersdrukte blijft een probleem in Nederland). De maximum snelheid wordt gevarieerd naar plaats en tijd: sneller waar het kan, langzamer waar het moet.

aandacht voor natuur en water
Naast wonen en verkeer verdienen ook natuur- en landschapsschoon aandacht. Nederland en water zijn niet los van elkaar te zien: het water moet de ruimte krijgen om grote problemen te voorkomen. De VVD vindt dat ook particulieren en agrariërs een belangrijke rol kunnen en moeten spelen in het beheren van natuur en landschap.

6. Meer vrijheid voor onderwijs en zorg

Aan onderwijs en gezondheidszorg worden terecht hoge eisen gesteld. De VVD heeft vertrouwen in de mensen die werken in het onderwijs en de ziekenhuizen. Zij moeten de ruimte krijgen om hun vak goed uit te oefenen.

vrijheid voor scholen en ziekenhuizen
Om aan de hoge verwachtingen te voldoen en de wachtlijsten te bestrijden krijgen de scholen en ziekenhuizen meer vrijheid en verantwoordelijkheid. De overheid heeft te lang een negatieve invloed gehad. Daarom worden de overvloedige regelgeving en bureaucratie die er nu zijn sterk ingeperkt.

een moderne organisatie
De overheid rekent scholen en ziekenhuizen af op prestaties en controleert de kwaliteit en doelmatigheid. Leerlingen en patiënten krijgen meer vrijheid om zelf te kiezen. Concurrentie in de zorg wordt bevorderd en de Nationale Mededingingsautoriteit ziet erop toe dat geen misbruik wordt gemaakt van machtsposities. Werken in het onderwijs en de zorg wordt gestimuleerd (Geldt dat ook voor het Spaans?).

7. Een duidelijke internationale positie

Nederland heeft altijd een grote rol gespeeld in de wereld. Die rol moeten we blijven spelen. De VVD wil zich inspannen voor een veilige wereld. Soms moet dat met militairen, soms met financiële en andere ondersteuning. Maar altijd moeten we ervoor zorgen dat er resultaten worden gehaald. Vrijheid en democratie moeten we ook voor andere mensen in de wereld willen. Dat is de enige weg naar welvaart en vrede.

een liberale wereld
Daarvoor willen wij open grenzen in de Europese Unie en vrije handel in de wereld. Handel maakt de economische taart groter, zodat iedereen een groter stuk kan krijgen. Globalisering is geen bedreiging, maar biedt kansen aan de kansarmen in de wereld. En ook internationaal geldt dat wie de vrijheid en veiligheid van anderen bedreigt hard moet worden aangepakt.

een stevige positie in Europa
Deelname aan de Europese Unie biedt Nederland veel voordelen. De Europese Unie moet zich wel beperken tot die zaken waartoe de lidstaten afzonderlijk minder goed toe in staat zijn. Bij de uitbreiding van de Europese Unie moeten de criteria strikt worden toegepast om mogelijk negatieve gevolgen te vermijden voor toetredende lidstaten, Europa en Nederland. De afspraken over het financieel beleid in de lidstaten (het Stabiliteitspact) mogen niet verwateren. Als de grondslagen van het Europese beleid niet degelijk zijn is dat een bedreiging voor de waarde van de euro, de Nederlandse economie en de degelijkheid van de pensioenvoorziening (daaraan moet immers nog worden gewerkt. Een leuke klus voor Jules Maaten).

Stem veilig. Stem VVD!
Financiële paragraaf
VVD-verkiezingsplan 2003

Het beleid gaat uit van de volgende solide begrotingsregels (Zalmnorm):
- Hanteren van reële meerjarige uitgavenplafonds
- Behoedzame uitgangspunten
- Scheiding van inkomsten en uitgaven
- Betaalbaarheid van de zorg en AOW op lange termijn veilig stellen.

Uitgangspunt vormt het huidige Strategisch akkoord en het aanvullende pakket zoals dat in de Miljoenennota 2003 is verwoord. De intensiveringen komen dus boven op de 3,8 miljard euro die reeds geboekt zijn! In het Strategisch akkoord zijn al belangrijke VVD-wensen gefinancierd: afschaffing van de OZB op woningen, verhoging van de arbeidskorting en de invoering van een nieuw zorgstelsel. Ook zijn in het Strategisch akkoord een begrotingsreserve voor de uitgaven en belastingen opgenomen. Ten opzichte daarvan worden de volgende wijzigingen voorgesteld:

Bezuinigingen
Euro's
1 Reeel constante uitgaven OS totdat 0,7% BBP is bereikt 450 mln.
2 Subsidies 300 mln.
3 20% tariefsverlaging inhuur externen 200 mln.
4 De publieke omroep beperkt zich tot een doelmatige uitvoering van publieke taken 150 mln.
5 Versobering gevangenisregime 150 mln.
6 Vervallen vervolguitkering WW 150 mln.
Totaal 1,40 mld

Intensiveringen
Euro's
1 Veiligheid 500 mln.
2 Infrastructuur 450 mln.
3 Onderwijs en onderzoek 150 mln.
4 Jeugdzorg en opvoedingsondersteuning 150 mln.
5 Defensie 100 mln.
6 Particulier natuurbeheer 50 mln.
Totaal 1,40 mld.

Fiscaal: ruimte
Euro's
1 Geen aparte levensloopregeling 400 mln
(op zich is er wel iets te zeggen voor een levensloopregeling binnen het kader van 'Strategisch Perspectief': alle neuzen blijvend in de juiste richting.)
2 Verhoging fiscale boetes voor tewerkstelling / huisvesting illegalen 150 mln.
Totaal 550 mln.

Fiscaal: aanwending
Euro's
1 Verhoging arbeidskorting 200 mln.
3 Fiscale stimulans kinderopvang 200 mln.
4 Verhoging ouderenaftrek 150 mln.
Totaal 550 mln.

Veel instemming van 'Paars' derhalve. Van het CDA kreeg ik het volgende bericht: ORG-FRC-CDA-Publieksvoorlichting wrote: Geachte heer van der Heyden. Vriendelijk bedankt voor uw uitgebreide mail en de bijlagen. Ik neem aan dat u degene bent op het bordes? Ik heb even op uw website gekeken, maar begrijp eerlijk gezegd niet helemaal waar u heen wilt. Vriendelijke groeten, Wytske Postma fractie medewerker CDA. Mijn reactie: Geachte heer Postma, Hartelijk dank voor uw reactie. Ik ben inderdaad 'The One in the Middle'.

Ik begrijp heel goed dat mijn plan nog niet helemaal duidelijk is. Slechts degenen die mij hebben gevolgd vanaf de start van 'paars' in 1992 kunnen zich daar enigszins een idee van vormen. Ik zal trachten op korte termijn weer eens alles tot een A4-tje terug te brengen. Maar misschien kunnen we beter een keer intensief van gedachten wisselen in Den Haag. Op 8 maart kom ik weer naar Nederland. Ik raad u wel aan mijn boek eerst goed te lezen. Het is verkrijgbaar via website http://www.trafford.com/robots/01-0341.html De verkoop begint op dit moment enigszins op gang te komen aan de zuidkust. Doet u Jan Peter de groeten. Ik volg hem op de tv. J.L. VAN DER HEYDEN www.cervantesonline.nl Nu weet ik niet of ik hier te maken heb met een heer of een dame. Dat is een probleem. Aangezien Wytske Postma zich aanduidt met 'fractie medewerker' (is dat nieuwe spelling voor fractiemedewerker?) en niet met 'fractiemedewerkster', ben ik ervan uitgegaan dat het een Heer betreft. Hoewel een directrice tegenwoordig ook met directeur wordt aangeduid. Twee minuten later kreeg ik nog een bericht van hem: Geachte heer van der Heyden, Vriendelijk bedankt voor uw mail met bijlagen. Ik neem aan dat u dat bent op het bordes? Ik heb uw website bekeken, maar via de link kwam ik niet uit op de beleidsplannen waar u op doelt maar op een 'aparte' briefwisseling. Ik hoop dat u begrijpt dat ik daarom uw vraag niet kan beantwoorden. Vriendelijke groeten, Wytske Postma fractie medewerker CDA. Vandaar hier mijn antwoord. Voor mijn globale beleidsplan klikt u hier. Na mijn post ten behoeve van het Haags Juristen College op Cyprus in de brievenbus van Torremolinos te hebben gedeponeerd ben ik nog even naar Bar Number One gegaan. Een vriendelijke Engelsman vroeg mij al direct of de verkoop van mijn boek al iets op gang is gekomen. Aletta stond achter de bar. "Dat is Mijn Heer Van der Heyden", vertelde zij met een brede smile op haar gezicht. "Kijk nog maar eens goed, want vanaf donderdag zien wij hem hier niet meer. Hij is schatrijk: payed internet, boekenverkoop enz.". Dat is in principe juist. Op 29 januari aanstaande ben ik ook persoonlijk eigenaar van de domeinnamen www.cervantesweb.nl en www.cervantesonline.nl De contracten zijn al rond. Het deed mij direct denken aan een opmerking van mijn collega Liesbeth Halbertsma tijdens een projectleidersvergadering van Nieuw Elan in Hoofddorp (Daar is het Poldermodel geboren): "Wel voorzichtig omgaan met John. Anders zijn we hem kwijt". Vanaf oudejaarsavond heb ik haar nog de volgende berichten gestuurd: 30/12 Vanaf 1 januari hoop ik in goede samenwerking met jou (Liesbeth) en overige collega's aan de invulling van de werkmaatschappijen te kunnen gaan werken. Ik zag dat de Baak gratis loopbaanadviezen afgeeft. Ik hoop dat er een aantal goede managers tussenzit die ons verder van dienst kunnen zijn bij de opbouw van ons bedrijf. Ik kom op 8 maart weer naar Nederland. Wellicht een goede gelegenheid om samen weer eens zaken af te stemmen. 'Richten' noemen wij dat bij de cavalerie. Het is nu zaak dat we de zaken structureel honderd procent aanpakken. Daar zijn wij alledrie goed in thuis. Harry (ik zag je hier bij Business Class) stel ik voor een deel van de Baak-kring (leden met affiniteit voor Spanje en Zuid-Amerika) af te splitsen in de Cervantes-kring. Over de zeggenschappen worden we het wel eens. 31/12 Zie jij nog kans om samen met Gijs van Amstel een contract voor mij op te maken als Vice President van de holding vanaf 1 januari 2003? Ik heb zojuist de correspondentie met de betrokken regeringsfunctionarissen aan mijn website toegevoegd. De basis voor een succesvolle start van ons bedrijf is nu dus wel gelegd. In mijn 'Bericht uit de Zevende Hemel' sta ik vanzelfsprekend een moment stil bij 'Tien Jaar Paars', waaraan jij zo'n belangrijke bijdrage hebt geleverd. 'Tien Jaar Paars' staat ook voor een ongehuwde status van tien jaar. Ook Gijs is daarbij nauw betrokken. Ik weet niet of je kinderen hebt. Van jouw privésituatie ben ik totaal niet op de hoogte. Ik heb slechts kunnen vaststellen dat je uit een goed 'nest' komt. Recente gebeurtenissen heb ik nu in het juiste perspectief geplaatst naar mijn idee. Mijn huwelijksaanbod aan jou is nog steeds van kracht. Privé, zakelijk of allebei. Fifty Fifty. It's up to you. Dat is jouw eigen keus, zoals je mij ook hebt gezegd op 5 januari 1991 om precies te zijn. De opmerking over 'stalking' van Gijs heb ik nog steeds niet goed begrepen. Ik vraag mij nog steeds af waar hij dat vandaan heeft. Hij heeft uitsluitend uit eigen waarneming kunnen vaststellen dat wij goed met elkaar overweg kunnen toen wij beiden bij hem aan tafel zaten in Wijk bij Duurstede. Dat het klikt tussen jou en mij. Vannacht zal ik in 'Bar Number One' een toast uitbrengen op jou en onze samenwerking in het nieuwe jaar.Cheers! John. 6/1 Mijn nieuwjaarstoast op jou heb ik uitgebracht ten overstaan van de heer Jan van Dijk uit Bolsward, vader van Aletta, de eigenaresse van 'Bar Number One' (Valkenburg). Op 9 december heb ik haar geschreven in mijn "Bericht van een 'harde werker'": Belangrijkste wederwaardigheden van gisteren. Harry Starren in 'It's Business', Hans Aniba - de opvolger van Paul Karis in Linguarama - in 'Business Class' en de 2 - 0 overwinning van de Koninklijke Nijmegen EC op 'Vitesse'. Ook het landskampioenschap van de Nijmeegse turnvereniging 'de Hazenkamp' sprak mij aan. Het gaat de goede kant op in de KEIZER KARELSTAD. Hans Aniba liet op de vraag van Harry Mens over "de nonnetjes in Vught" weten dat er geen 'nonnetjes' meer zijn, maar dat Linguarama nu ook van een klooster gebruik maakt. Zij lijken thans de markt in Nederland te hebben veroverd met de activiteiten die ik samen met Paul heb opgestart.. Goed werk van Hans. Ik heb hem het laatst gesproken in Hoofddorp. Samen met Paul en Jopie Karis. Een individuele taalcursus komt bij Linguarama op Euro. 3000,- per week. Ik denk dat zij de Spaanse tak het beste naar ons bedrijf kunnen overhevelen, zodat zij zich dan in Nederland vooral op 'Nederlands voor Buitenlanders' kunnen richten. Dan stuur ik de Spanjaarden en Zuid-Amerikanen wel naar Hans. Geupload tot '25 jaar democratie'. Ik begin thans aan 'Preparing for Dinner'. "MAAGD: Er wacht u een uitdaging; er is iets voorgevallen wat veel impact heeft op uw professioneel functioneren. Thuis kan iets veranderen en hoewel u dat onwelgevallig is zult u ondervinden dat het op termijn gunstig is. Ook professionele spanning is ergens goed voor.SCHORPIOEN: Kom voor uzelf op als een collega aan de poten van uw stoel blijkt te zagen. Toon u strijdvaardig. Neem er ruim de tijd voor als u gaat reizen en rijd voorzichtig. Hoewel u iemand naar uw pijpen kunt laten dansen moet u erop rekenen dat diegene dat niet leuk vindt." De informatie uit Schotland heb ik nog niet ontvangen 'for the final fling'. Ik hoop dat we de organisatie per 1 januari operationeel kunnen krijgen. 'Produkt A4-tjes, servicepakket en prijslijsten. Boeken via het internet. Succes ermee. JOHN.

Vandaag begin ik u daarom een voorproefje te geven. Voor 39 euro naar Barcelona, 49 euro naar Madrid en 59 euro naar het Cervantes Management Centrum. Hier boeken.

Tot morgen

22 JANUARI 2003 DE PREEK VAN FREEK

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN