INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

Maandag 25 juni 2001
Met de trein van 17.11 ben ik nadien naar Nijmegen Centraal vertrokken. Daar heb ik na aankomst bovengemeld poststuk in de daartoe geplaatste brievenbus gedeponeerd. Bij het kantoor van Start leek Eurolines al een voorsprong op de Nederlandse Spoorwegen te hebben genomen op het gebied van NetWerkopbouw terwijl het inmiddels verouderde logo van ABN Amro nog de gevel van het kantoor aan het Keizer Karelplein sierde. Het Goede Nieuws leek zich echter al door de stad te hebben verspreid. Bij het naderen van de Burchtstraat hoorde ik al het trompet- en trombonegeschal met de tonen van New York... New York. Ook op de Waalkade heerste een feestelijke sfeer. Reden om daar ook nog even op familie-onderzoek te gaan. Zelfs een Bourbonhof bevindt zich in de oude 'onderstad'. Bij het Waaggebouw aangekomen werd ik vriendelijk uitgenodigd in de aldaar ingerichte Tangosalon. Een uitnemende mogelijkheid om mij aldaar voor te bereiden op de tweede februari van het Jaar des Heren 2002 en de hierna te verwachten bezoeken aan Buenos Aires, hoewel Bob Jurgens mij dat heeft ontraden in verband met de immer hoge temperaturen in de Argentijnse hoofdstad met de woorden "Wat moet jij in Buenos Aires doen?" Ik heb bij deze gelegenheid kennis gemaakt met Marianne Jetten en Hervé Cousin. De laatste niet te verwarren met Stéphan, want die werkt op het Sonsbeekpaviljoen. Ik heb mij tevens aangemeld voor de beginnerscursus die in september begint. Hun gegevens: Tangoschool Guapo, Flor de Fango, Wezenstraat 5A Arnhem, internet tangoguapo.nl Marianne liet mij weten dat het wel noodzakelijk is dat ik een partner meebreng naar de les. De informatie zal zij naar Spanje sturen. Tijd dus om het beste beentje voor te zetten. Wellicht heeft Diana een idee. De wandeling eindigde op het terras van De Tempelier, alwaar ik mij tegoed heb gedaan aan een glas Kasteelbier dat ik in Cuyk niet meer heb gedronken na mijn onderhoud met Vera Mann. Ik heb het glas verworven in een groene doos van Royal Leerdam. Het bevat het opschrift KASTEEL bier 11, Ingelheim. Dat is volgens onze klassieken de geboorteplaats van ons aller Karel - de Grote - van Heyden. ¡Por Supuesto! Met een voldaan gevoel heb ik nadien wederom van de diensten van de Nederlandse Spoorwegen gebruik gemaakt. Ik realiseer mij thans overigens dat 'Het NIOW' mij vanaf 7 juli 1987 nog salaris verschuldigd is, aangezien het in die tijd uitgesproken ontslag onrechtmatig blijkt te zijn in verband met de wettelijke ontslagbescherming van zieke werknemers. Ik laat dit verder ter verwerking over aan de uitkerende instantie. Het nieuws van vandaag.
Belgacom onderzoekt samengaan met KPN Het is mij niet bekend of de euforie bij Café Goossen daar gistermiddag verband mee hield. De kleuren van de heren zijn wel significant. Wellicht weer tijd voor een 'één-tweetje'. De vliegtuigtickets voor 12 juli, 13 september en 8 november heb ik inmiddels ontvangen. Het wordt weer tijd voor de Royalties. 16.48. Verzonden: LETTERS TO DIANA. Toevallig kwam er op hetzelfde moment ook een kaart uit Canada. Van Mark. 20.29 In het journaal is bekendgemaakt dat KPN niet tot een claimemissie overgaat, maar in onderhandeling is met een mogelijke fusiepartner. Het voorstel van Belgacom dient daarbij uiteraard sterk te worden geammendeerd. Duitse, Franse en Italiaanse bedrijven passen vooralsnog niet binnen onze Core Business en dienen op dit moment van de onderhandelingstafel te worden geweerd. First things first om David Jan van Stolk aan te halen. Liefde is... ...een regenachtige dag laten opklaren. Maar dit kenteken

LS-LH-79

betekent voor mij doodeenvoudig Lieve Schat - Liesbeth Halbertsma - 1979, het jaar dat het Frans-Spaans Instituut werd opgericht. Wellicht is er ook nog wel plaats voor de Fransen, maar First things first. Lectorem Salutem blijft overigens ook nog een optie. 21.30 Zeker als er ongevraagd telefonische informatie wordt opgevraagd aan mijn 82-jarige moeder. Een dergelijke ondervragingstechniek langs indirecte weg heeft er in 1993 ook al toe geleid dat ik anderhalf jaar voor joker in een ziekenhuis terecht ben gekomen met alle schadelijke gevolgen vandien! Er werd gisteravond alweer reclame gemaakt voor Prozac op het RTL4-journaal. Het gaat klaarblijkelijk niet goed met de omzetten van dit produkt. Ik heb derhalve de stekker uit het telefoontoestel getrokken teneinde de vraagstelling van een 'curiosa impertinente' te beëindigen. Vanaf heden wens ik zélf te bepalen welke informatie in de geautomatiseerde informatiesystemen wordt opgenomen. Het ongevraagd bellen op de late avond beschouw ik als een flagrante schending van de privacy. Daar ben ik niet meer van gediend! Uitsluitend LS-LH heeft daartoe mijn toestemming, omdat ze over de sleutel van mijn postbus beschikt. Deze interventie was aanleiding voor een 'walk around the block'. Bij het station Dukenburg trof ik een poster aan met drie als Don Quijote de la Mancha uitgedoste politieagenten te paard en een als Sancho Panza optredende collega op een pony in plaats van een ezel. Delta Lloyd heeft Operatie Don Quichot klaarblijkelijk naar de Dukenburg verplaatst. Het zijn er inmiddels drie geworden en één Sancho Panza. Zij dienen de rekening nog te voldoen van juni 1995. Het Frans-Spaans Instituut B.V. is in 1981 omgezet in Linguarama Nederland B.V. omdat mijn instituut de minste probleemposten kende. Het rapport terzake van Meyburg & Co bevindt zich in de kluis. Ik vond wel het proces-verbaal van comparitie van partijen d.d. 6 oktober 1989 dat alsvolgt luidt.

Proces-verbaal van comparitie van partijen in conventie en in reconventie ----
ter terechtzitting gehouden op vrijdag 6 oktober 1989 ---------------------- -
ingevolge vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht, enkelvoudige kamer -------d.d. 9 augustus 1989 -----------------------
door de rechter -----
bepaald op heden, in het gerechtsgebouw aldaar. in de zaak rolnummer 590/88
van:
Taleninstituut Maarn B.V.,
e i s e r e s in conventie,
g e d a a g d e in reconventie,
gevestigd te 's-Gravenhage, kantoorhoudende te ZEIST,
procureur: mr. L.G. de Gier,
- t e g e n -
1. Johannes Lambertus van der Heijden, -
wonende te Maarn,
g e d a a g d e in conventie,
procureur: mr. J.R. Berculo,
2. Peter Ottenhoff,
wonende te Nieuwegein,
3. de Stichting "Stichting Beroepsgerichte Opleidingen",
gevestigd te Maarn, kantoorhoudende te Utrecht,
g e d a a g den in conventie,
e i s e r s in reconventie
procureur. mr. B.G. Eldermans.

Tegenwoordig zijn:
Mr. P.M. Huijbers-Koopman, lid van de enkelvoudige kamer ----- en
M.G. Rosengarten-de Goeij, wnd, Griffler.

Na uitroeping van de zaak verschijnen:
- mr. P.H. van Goethem, advocaat te Breda, in deze zaak raadsman van partij Taleninstituut Maarn;
- mr. J.R. Berculo, procureur voornoemd;
- mr. B.G. Eldermans procureur voornoemd;
- de heer L.A. de Vries, direkteur van Taleninstituut Maarn B.V.;

- de heer G.P. Boogaard, direkteur van Taleninstituut Maarn B.V.
- de heer J.L. van der Heijden voornoemd;
- de heer P. Ottenhoff voornoemd, tevens secretaris van SBO en als zodanig die Stichting vertegenwoordigend

Partijen komen ter beëindiging van het geschil het navolgende overeen:

1. J.L. van der Heijden en/of P. Ottenhoff en/of de Stichting SBO verbinden zich hoofdelijk jegens Taleninstituut Maarn B.V. om binnen 14 dagen na heden aan haar een totaal bedrag te betalen van 25.000,-- (vijfentwintigduizend gulden) door storting of overschrijving naar rekeningnummer 18.89.35.835. ten name van Van Goethem en partners te Breda.
2. Taleninstituut Maarn B.V zal zorg dragen voor opheffing van de gelegde beslagen binnen 14 dagen na ontvangst van het bovengenoemd bedrag.
3. Zodra aan het bovenstaande uitvoering is gegeven verlenen partijen elkaar over en weer finale kwijting en décharge, zowel voor de vordering in conventie als voor die in reconventie.
4. Iedere partij draagt haar eigen kosten. De procedure aanhangig onder rolnummer 590/88 wordt hiermee geroyeerd.

Voorgelezen, volhard en getekend,
dhr. Johannes Lambertus van der Heijden, dhr. P. Ottenhoff, Stichting SBO, dhr. L.A. de Vries, dhr. G.P. Boogaard; Waarvan proces-verbaal.

OVEREENKOMST
Partijen:

a. J.L. Van der Heijden, wonende te Maarn, hier nader te noemen Van der Heijden en
b. Stichting SBO, gevestigd te Maarn, ten deze vertegenwoordigd door de Heer P. Ottenhoff wonende te Nieuwegein en
c. de Heer P. Ottenhoff, wonende te Nieuwegein

In aanmerking nemende dat:

a. de drie partijen in deze overeenkomst verwikkeld zijn in een procedure tegen het Taleninstituut Maarn B.V., gevestigd te 's-Gravenhage;
b. de Stichting SBO aan Van der Heijden -in het kader van verrekeningen betrekking hebbende op de borgstelling welke ten behoeve van de Stichting SBO door Van der Heijden en Ottenhoff verleend is- schuldig is een bedrag van 6.664,98;
c. partijen in het kader van een minnelijke regeling met Taleninstituut Maarn B.V. ook in onderlinge verhouding willen regelen.

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

1. Van der Heijden doet afstand van het invorderen van het in de considerans gemelde bedrag van 6.664,98;
2. De Stichting SBO en de Heer P. Ottenhoff als privé persoon doen onvoorwaardelijk afstand van elke vordering op Van der Heijden -voor zover deze zou bestaan samenhangende met en/of voortvloeiende uit het functioneren van Van der Heijden binnen de Stichting SBO en/of het functioneren van Van der Heijden binnen NIOW-talen danwel het Taleninstituut Maarn B.V, van welke aard deze vordering ook moge zijn;
3. Na effectuering van het bovenstaande verlenen partijen elkander finale kwijting en décharge.

Utrecht, 5 oktober 1989

J.L. van der Heijden P. Ottenhoff Stichting SBO

Op de achterzijde van deze overeenkomst is toegevoegd

1. B. In aanvulling op het overeengekomene verplicht van der Heyden zich binnen 14 dagen na heden aan Ottenhoff/SBO te voldoen een totaalbedrag groot 3000,- na ontvangst waarvan Ottenhoff en SBO van der Heyden vrijwaren voor elke aanspraak van het Taleninstituut Maarn bv voortvloeiende uit de schikkingsovereenkomst d.d. heden 6 oktober 1989. Van der Heyden Ottenhoff SBO.

Op 30 oktober hieropvolgend is mijn dienstverband bij de Baak/Nieuw Elan ingegaan. Deze is op 17 juni alsvolgt beëindigd.

IN NAAM DER KONINGIN KANTONGERECHT TE LEIDEN rep.nr 670/91 17 juni 1991

De kantonrechter te Leiden heeft de navolgende beschikking gegeven in de zaak van:

de rechtspersoonlijkheid bezittende stichting Stichting de Baak, h.o.d.n. Nieuw Elan, gevestigd en kantoorhoudende te Noordwijk,

verzoekster,

gemachtigde mr G. van Amstel, tegen J.L. van der Heijden,

wonende te Maarn,

verweerder,

gemachtigde R.E. Kemper, bestuurder Unie BLHP,

strekkende tot ontbinding van de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst. Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

Overwegingen:

Genoegzaam is gebleken dat verzoekster wegens bedrijfseconomische omstandigheden een reorganisatie heeft moeten doorvoeren waardoor de functie van verweerder is komen te vervallen en geen andere passende functie voorhanden is.

De arbeidsovereenkomst zal daarom wegens gewichtige redenen, bestaande uit veranderingen van de omstandigheden, die niet aan verweerder zijn te wijten, met ingang van 15 juli 1991 worden ontbonden, zulks onder toekenning van na te melden vergoeding en met compensatie van proceskosten.

Verzoekster heeft afgezien van haar bevoegdheid het verzoek in te trekken.

Beslissing:

Ontbindt de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst met ingang van 15 juli 1991. Kent aan verweerder ten laste van verzoekster een vergoeding toe van f 18.000.--, eventueel te vermeerderen met btw en te betalen door verzoekster ten behoeve van verweerder aan een outplacementbureau naar keuze van verweerder, danwel te voldoen terzake van een pensioenbreukvoorziening, te betalen door verzoekster aan een door verweerder aan te wijzen verzekeringsmaatschappij danwel daarmee gelijk te stellen instelling.

Compenseert de proceskosten zodanig, dat beide partijen hun eigen kosten dragen.

Aldus gedaan te Leiden op 17 juni 1991 door de kantonrechter mr R.T. van Leeuwen, in tegenwoordigheid van de griffier. VOOR GROSSE. De Griffier van het Kantongerecht te Leiden.

Ik ben met deze elegante oplossing van verzoekster - collega Liesbeth Halbertsma - accoord gegaan vanwege het volledige vertrouwen dat ik in haar had gesteld. Zij had mij zelfs geadviseerd om een goede advocaat in de armen te nemen. Uitsluitend Liesbeth kan thans uitsluitsel geven over de motieven daartoe. De facto is mijn hernieuwde arbeidsongeschiktheid ingegaan op 5 maart 1991 01.30 uur. Klaarblijkelijk zijn er nog enkele juridische zaken 'hangende'. Zo hebben de heren Boogaard en De Vries nimmer het recht gehad om mij - als zieke werknemer van hun bedrijf - te ontslaan. Eerst op 30 oktober 1989 is Van der Heyden arbeidsgeschikt geacht tot het verrichten van werkzaamheden voor de Stichting de Baak. Ik ben nochtans van mening dat de werkzaamheden welke ik in het kader van de opbouw van het Frans-Spaans Instituut - althans van de sectie Spaans - heb verricht aan de werkmaatschappij CERVANTES STUDIECENTRA ten goede dienen te komen.

26 JUNI 2001 REGEREN IS DELEGEREN

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN