INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Producties, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

DONDERDAG 3 FEBRUARI 2011

Gistermiddag heb ik een bezoek gebracht aan het terras van bar-restaurant CRISTAL. SUZE was naar de kapper geweest. Zij heeft haar haar nu de kleur "CASTAÑO CLARO" laten geven. MYRNA GOOSSEN heeft vandaag DE KUS als thema van haar programma met JEROEN SNEL, de (64)-jarige KOOS ALBERTS en HUUB STAPEL. Die eerste kus kan ik mij niet meer herinneren, maar wel de laatste in Noordwijk. Dat was HIER.

Maar dat is alweer negentien jaar geleden. In OKTOBER 1992 als ik mij niet vergis. JEROEN SNEL memoreerde in het programma het verblijf van PRINS WILLEM-ALEXANDER op een kostschool in ZUID WALES. Dat kan ik mij nog goed herinneren. Dat was in het UNITED WORLD COLLEGE als ik mij niet vergis. Ik heb in 1987 nog een docente Nederlands geselecteerd voor hun vestiging in SINGAPORE. Vanuit die achtergrond kijk ik naar de statistiek van vandaag. Gisteren 586 bezoeken. Nieuw in de Top 30 van 6531 urls 24. STAATSIEFOTO WASSENAAR 29 APRIL 2010. Nieuw in de Top 100 van 1640 verwijzende pagina's 29. DINSDAG 19 OKTOBER 2010 ER ZIT MUZIEK IN DE BANK CERVANTES BENELUX 51. VORSTELIJK BEZOEK 70. FIRST OF MAY 1997 THE FIFTH ROSE ON BEHALF OF THE GOVERNMENT GAME COMPETITION 86. FC CERVANTES DOSSIER VITESSE en 91. MEER MENSEN MENS. Nieuw in de Top 8 van 8 zoekopdrachten 3. Eeredegen betreft LODEWIJK SIGISMUND VINCENT GUSTAAF H.R. RIJKSGRAAF VAN HEYDEN. Ik citeer mijn GENEALOGIE VAN HEYDEN. "Geboren: 9 juni 1772, 's-Gravenhage. Overleden: 10 mei 1850, Reval, leeftijd: 77. Beroep: Russisch admiraal. Wapenboek der Nederlandschen Adel (1883): "Reeds op zijn negende jaar als kadet in Nederlandsche zeedienst getreden, en op zijn zestiende jaar offcier, ging hij na de afdanking van het geheele corps zee-officieren in 1795, met zijn laatsten kommandant den schout-bij-nacht Vaillant naar Rusland en kreeg daar met den rang van kapitein-luitenant eene aanstelling op de vloot. Hij nam aan een aantal krijgsbedrijven deel, steeg aanhoudend in rang, ontving van den keizer een gouden eeredegen en kommandeerde als schout-bij-nacht het Russische eskader in den zeeslag van Navarino, 20 Oct. 1827, waarop zijne bevordering tot vice-admiraal volgde. In 1835 tot admiraal benoemd, werd hem het militair commando te Reval overgedragen, waar hij 17 Oct. 1850 overleed. Van zijne zonen uit zijn huwelijk met eene dochter van den Zweedschen admiraal d'Akelye werd de eene Russisch gouverneur van Esthland en de andere Russisch admiraal." "No. 19. Prod. In de Esthlandsche Evangelisch-Lutherse Consistorie, den 9den Januarij 1851. Extract uit het Domkerkboek van het jaar 1850 No. L 203 van het contract: In het jaar Een duizend Acht honderd en vijftig (op den vierden October) des middags ten een uder stierf te Reval, zijne Doorluchtighen, de Krijgs Gouverneur van Reval, de oudste Admiraal der Russische Keizerlijke Vloot, Ridder der St. Alexander Newsky, der witte adelaarsorde, der St. Fransorder 1e Klasse, der St. Wladimir-Orde 1e Klasse, der St. George-orde, Grootkruis der Engelsche Bath-orde, der Hollandsche Willemsorde, der Zweedsche Zwaardorde, der Grieksche Verlossers-orde, de Graaf Lodewijk I van Heyden. Hij is geboren te 's Hage, stierf aan eene lange teering in de ouderdom van Acht en Zeventig jaren, nalatende een weduwe en kinderen. Hij werd met al de hem verschuldigde Eergier den 8en October, op de verjaardag van de Slag van Navarino, in de Ridder- en Domkerk bijgezet. Op den 9en October, dewijl geen Gereformeerd Predikant te Reval is, door den ondergeteekenden Kerkelijk ingezegend en daarna op het Kerkhof te Zierxks Kappel ter aarde besteld. Nog bemerk ik dat de uitgelatene dag van het overlijden (de vierde October) door mij zelve is overgeschreven. Sub Sede pastorale, Reval den 9en January 1851. (geteekend) Ds. Ghristian Rein Esthlandsche Generaal Superintendent Hoofdpredikant by de Ridder-Domkerk te Reval. Bron: Centraal Bureau voor de Genealogie, 's-Gravenhage 1995. Uit zijn huwelijk met Anna Maria Akelye zijn de grafelijke takken van Heiden en von Heyden in Rusland voortgekomen. Echtgen. Anna Maria Akeleye, V" Ik stel nu vast dat Griekenland te zijner ere een postzegel heeft uitgegeven". Nummer 6 in de Top 8 van 8 zoekopdrachten is 2 JULI 2009 DE TOVENAAR VAN ALKMAAR met bijzondere belangstelling voor 12 JULI 2009 EEN GERENOMMEERD JURISTENGESLACHT. De huidige MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID, de heer HENK KAMP, heeft besloten dat alle uitzendbureaus dienen te worden ingeschreven bij de KAMERS VAN KOOPHANDEL om malafide uitzendpraktijken te voorkomen. Ik juich dit besluit ten zeerste toe. Het kan de kwaliteit van CERVANTES EMPLEO alleen nog maar verhogen beste MAAGD: U kunt voortreffelijk werk afleveren en uw vermogen om een hoge standaard van efficiency te kunnen volhouden neemt nog toe. Blijf goed voor uzelf zorgen en maak een afspraak met een arts of specialist teneinde mogelijke gezondheidszorgen weg te nemen. SCHORPIOEN: Op sociaal gebied verloopt alles gunstig. Het ontbreekt u niet aan creativiteit en de kosmos helpt u hechte banden te smeden met de mensen om wie u geeft. Plannen om uw huis op te knappen komen naderbij of u hoort huwelijksklokken luiden. Dat klinkt goed. Ik denk hierbij aan mijn brief MORGEN BEN JIJ DE BRUID van 29 APRIL 2004. Een opmerkelijke datum. Dat is inmiddels zeven jaar geleden dat ik dat schreef, maar het kan nog steeds zodra RAMON en WILLIAM in het huwelijk zijn getreden . YOU NO IT'S TRUE, EVERYTHING I DO, I DO IT FOR YOU (BRIAN ADAMS, CANADA).

VRIJDAG 4 FEBRUARI 2011 BERICHT VAN THOMAS TRIEBELS

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN