INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

J.L. van der Heijden, Plattenberg 2. 3951 AR MAARN. Aan het Bestuur van de VBMO. Ds. M.L. Kingweg 44. 1444 EE PURMEREND. Maarn, 21 september 1988, Geachte (ex) collega's, Vooralsnog wil ik u langs deze weg hartelijk dank zeggen voor de vloeibare attentie die ik onlangs van de heer Chris de Meij ter gelegenheid van mijn terugtreden uit het VBMO-bestuur heb mogen ontvangen. Bij deze gelegenheid heb ik hem kenbaar gemaakt er grote prijs op te stellen de eerstvolgende bestuursvergadering bij te wonen teneinde u allen persoonlijk te bedanken voor de prettige samenwerking gedurende de afgelopen jaren. Voordat ik echter van deze bij monde van de voorzitter genoemde mogelijkheid gebruik maak acht ik het van belang u te laten weten dat ik u aanvankelijk deelgenoot had willen maken van een bij mij heersend gewetensconflict van principiële aard. De oorzaken hiervan wil ik u hierna graag uiteenzetten. Rotte appel. Nadat ik in 1979 mijn opleidingsactiviteiten als directeur van het toenmalige Frans-Spaans Instituut (FSI) te Wijchen bij Nijmegen had aangevangen werd ik plotseling onaangenaam getroffen door een televisieuitzending van Koning Klant. Hierin attendeerde Wim Bosboom het publiek op een aantal gesignaleerde wanpraktijken bij enkele particuliere opleidingsinstituten. Hij adviseerde de kijkers daarom zich uitsluitend aan te melden bij gesubsidieerde of erkende instellingen. De gevolgen van de handelingen van een paar rotte appels in de mand zijn u inmiddels genoegzaam bekend. Toen mij in 1981 de mogelijkheid werd geboden zitting te nemen in het bestuur van de VBMO heb ik deze kans dankbaar aanvaard om hierdoor op een positieve wijze, via het mede tot stand brengen van de wettelijke erkenningsregeling, te kunnen bijdragen aan een oplossing van de hierboven geschetste problematiek. Stellingname tegen ongerechtigheden. Het zal u niet onopgevallen zijn gebleven dat ik mij gedurende mijn gehele zittingsperiode strijdbaar heb opgesteld ten aanzien van zaken welke ik binnen onze branche als ongerechtigheid heb ervaren. Zo zal u mijn actieve stellingname tegen het oneigenlijk gebruik van subsidiegelden door scholen binnen het reguliere dag/avondonderwijs nog vers in het geheugen liggen. Hiervoor heb ik als toenmalig directeur van het instituut NIOW-Talen met succes een directe confrontatie geriskeerd met de Vereniging van Besturen van dag/avondscholengemeenschappen in Nederland (VAN). Door rechtstreeks de Directie VO/OV, de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, de Inspectie Volwassenenonderwijs, de VBMO, de pers en het Bestuur van de VAN zelf op de hoogte te stellen van de gesignaleerde misstanden, is, mede door uw medewerking, het oneigenlijk gebruik tot een minimum teruggebracht. Bovendien hebben de ondernomen acties mede bijgedragen tot een beter wederzijds begrip tussen het regulier en het particulier onderwijs. Eveneens heb ik mij in de vorm van brieven aan de ministers Deetman en Brinkman in het najaar van 1986 actief opgesteld ten aanzien van hetgeen ik als concurrentievervalsing heb ervaren door de Nederlandse volksuniversiteiten. Tevens heb ik onder andere in een radio-interview in het programma NOS Ombudsman een lans gebroken voor het bonafide particuliere onderwijs. Internal affairs. Deze grondhouding heeft vanaf 1981 tot aan mijn onvrijwillige ontslag in 1987 als directeur van NIOW-Talen ook mijn beleid bepaald. Aangezien ik als onderdeel van mijn ontslagprocedure volledige geheimhouding heb gegarandeerd, "zowel tijdens als na beëindiging van de arbeidsovereenkomst, ten aanzien van alle gegevens de vennootschap NIOW-Talen BV betreffende, waarvan het vertrouwelijk karakter geacht mag worden aanwezig te zijn", kan ik u hierbij niet op de hoogte stellen van hetgeen er binnen de NIOW-constellatie heeft plaatsgevonden. Het is u echter bekend dat mijn gezondheidstoestand de laatste jaren nogal te wensen heeft overgelaten. Insiders en deskundigen hebben kunnen vaststellen dat de oorzaak hiervan is terug te voeren naar het hierboven genoemde, niet nader uiteengezette gewetensconflict, kort samen te vatten met "wel zien en horen, maar niet mogen spreken." Waardering. Vastgesteld hebbende dat er op het gebied van een nog verdergaande, grenzendoorbrekende samenwerking binnen het particulier onderwijs nog een groot aantal ontwikkelingstaken is te verrichten, willen de huidige VBMO-leden niet ten prooi vallen aan de huidige, zich zeer snel voortschrijdende ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, opleiding en training, heb ik nog steeds grote waardering voor het werk van de particuliere onderwijsondernemers, de nieuwe ideeën die zij steeds weer ontwikkelen, hun marktgerichtheid en de bereidheid zich volledig in te zetten voor het te bereiken doel tegen een vaak lagere financiële beloning dan hun collega's uit het reguliere onderwijs. Ik heb met name waardering voor die instituten die bewust trachten de belangen van onderwijsondernemers, onderwijsgevers en onderwijsnemers zo goed mogelijk in balans te brengen. Ik ben er steeds vanuit gegaan dat deze instituten zijn te vinden in de VBMO. Zo heb ik in het radioprogramma NOS Ombudsman van 9 januari 1985 op de vraag "Hoe kan ik weten dat een instelling goed is of niet?" verklaard dat de leden van de VBMO streven naar de erkenningsregeling en zich op dit moment al hebben geconformeerd met de voorwaarden die in de nieuwe wetgeving zijn vastgelegd. Ministeriële erkenning. Ik heb begrepen dat Minister Drs. W.J. Deetman op 10 november aanstaande de ledenvergadering van de VBMO zal toespreken. Ondanks het feit dat ik geen deel meer uitmaak van de leiding van een particulier opleidingsinstituut beschouw ik deze gebeurtenis als een kroon op mijn werk in het kader van mijn VBMO-activiteiten. Ik zou het dan ook bijzonder op prijs stellen deze vergadering als gast te kunnen bijwonen.

6 MAART 1993 BRIEF AAN DR. JACQUES KOOLSCHIJN

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN