INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

Instituto Cervantes Postbus 689 3500 AR UTRECHT KINGDOM OF THE NETHERLANDS De fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid De weledele heer W. Kok Postbus 20018 2500 EA 's-GRAVENHAGE Datum: 7 mei 1998 Betreft: NIEUWE BESTUURSSAMENSTELLING Kenmerk: SCB/PvdA980507

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Zeer geachte heer Kok, Gaarne wil ik U van harte geluk wensen met uw eclatante verkiezingssucces. Het doet mij uiteraard buitengewoon veel deugd dat de verkiezingsuitslag een nieuw paars regeringsbeleid mogelijk maakt in de komende vier jaar. Uiteraard zie ik U gaarne wederom terug als Minister-President. Nochtans maak ik U erop opmerkzaam dat ik in 1992 de Stichting Cervantes Benelux heb opgericht met als algemene doelstelling Nederlands-Spaans arbeidsmarktbeleid te ontwikkelen. Helaas heb ik in de afgelopen jaren in ons land geen bekwame bestuurders kunnen vinden om aan deze stichting leiding te geven hetgeen mij heeft genoodzaakt als een soort alleenheerser te moeten blijven opereren binnen de Europese Unie en daarbuiten, waarbij ik U een sleutelfunctie heb toegedacht. Hoewel ik zeer sterk hecht aan onze democratische beginselen. Nu het er naar uitziet dat er wederom een paars kabinet kan worden samengesteld heb ik behoefte aan een bestuurssamenstelling die een afspiegeling is van de verhoudingen van de nieuwe regeringspartijen binnen de Tweede Kamer. Conform de verkiezingsuitslag levert de PvdA 45 zetels, de VVD 39 en D66 14 zetels. Samen 98 zetels. Dat is een absolute meerderheid in de Tweede Kamer. Dat betekent dus dat ik het beleid van de stichting wederom afstem op het beleid van het nieuwe kabinet. Hierbij ga ik ervan uit dat er wederom een paars kabinet wordt gevormd. Ik heb behoefte aan 11 bestuursleden om het Nederlands-Spaans arbeidsmarktbeleid gestalte te geven en de uitbouw naar European Cervantes Foundation mogelijk te maken conform de toezeggingen die ik aan mijn partner in het Verenigd Koninkrijk heb gedaan. Daartoe nodig ik de PvdA uit vijf bestuursleden te leveren, de VVD vier bestuursleden en D66 twee bestuursleden. Wellicht is het nog mogelijk terzake een opmerking in Uw regeeraccoord op te nemen. Dat ontslaat mij van een zeer zware verantwoordelijkheid.Uw redevoering in Paradiso heb ik met belangstelling gevolgd. Er zijn 500.000 banen bijgekomen dank zij Uw sociaal-democratische beleid. Er zijn echter nog tal van groeperingen die niet aan het werk zijn. Onder hen bevinden zich talloze groepen hooggeschoolde hispanisten die zich in de kaartenbakken van de arbeidsbureaus bevinden. Uw staatssecretaris van OCW mevrouw Netelenbos kent mijn positie in dit opzicht. Haar inspanningen ten gunste van het Spaans en mijn beroepsgroep zal die groepering in de toekomst nog verder vergroten. Mijn Beleidsplan Instituto Cervantes is erop gericht deze groepen aan het werk te krijgen. De potentiële mogelijkheden daartoe zijn gigantisch. Om mijn beleid terzake verder gestalte te geven verzoek ik U mij in contact te brengen met 5 leden van Uw fractie die de doelstelling van mijn stichting ondersteunen en daarbij vanuit uw partij een budget beschikbaar te stellen om dit arbeidsmarktbeleid - in samenwerking met alle betrokken partijen - mogelijk te maken. Ik word graag van de grote druk verlost van de afgelopen jaren en trek mij graag uit de stichting terug nadat nadat een uit te voeren actieprogramma door het nieuwe bestuur is vastgesteld met mijn goedkeuring en kan worden uitgevoerd.Ik begrijp dat U in een feestroes verkeert en weer veel energie en tijd van U wordt gevraagd in de komende formatieperiode. Nochtans stel ik het zeer op prijs op dit verzoek op korte termijn een reactie te mogen ontvangen, zodat ik mijn energie op andere zaken kan gaan richten. Wellicht op de belangen van het Nederlandse en Britse bedrijfsleven, aangezien mijn plan op de Baak is geboren en ik daar mijn wortels heb.

Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet. Met gevoelens van de meeste hoogachting,

7 MEI 2002 PAARS III TER ATTENTIE VAN FRACTIEVOORZITTER AD MELKERT VAN DE PARTIJ VAN DE ARBEID

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN