INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

AANGETEKEND De President-Directeur van KPN Telecom BV De weledele heer AD SCHEEPBOUWER Maanplein 55 NL 2516 CK 's-GRAVENHAGE Datum: Donderdag 13 april 2006 Betreft: AANSLUITING ADSL IN NIJMEGEN Ons kenmerk: 20060413JHKPN Geachte Heer Scheepbouwer, Aangehecht treft u afschrift van de factuur ad EUR 90,96 gericht aan mijn op 26 mei 1998 overleden vader Floris, die mijn bijna 87-jarige moeder gisteren op haar huisadres in Nijmegen heeft ontvangen.

Teneinde de problematiek zo adequaat mogelijk te kunnen oplossen heb ik gisteren uitstel van betaling aangevraagd welke is toegekend tot 18 mei 2006. Inmiddels verblijf ik weer tot eind mei in Nederland. In dit verband attendeer ik u nogmaals op mijn aangetekend schrijven van 16 februari jongstleden met kenmerk 20060216JHKPN

dat alsvolgt luidt. De voorwaarden waarop ik van het aanbod van Het Net gebruik heb gemaakt staan vermeld in bijgevoegde print-outs 20060118JHHetNet en 20060211JHHetNet van de brieven aan de directeur marketing en sales van Het Net. Mijn voorwaarden heb ik ook op mjn aanmeldingsformulier vermeld: GEEN FACTURERING aan mjn moeder, maar ten laste van mijn postbankrekening. Het is altijd hetzelfde probleem met administratieve medewerkers, MJN HEER SCHEEPBOUWER, ZE LEZEN NIET. Er zijn zelfs twee installatiepakketten in rekening gebracht, terwijl ik er slechts één heb ontvangen. Ik ben geneigd het totale aanbod thans te annuleren. Helaas is het mij niet mogelijk om van hieruit uw servicenummers te bellen en verzoek u daarom uw medewerkers opdracht te geven deze zaak naar tevredenheid af te werken conform de wijze zoals ik dat in mijn brieven aan mevrouw Boukje Bügels-Gabreëls heb verwoord, etc. Om 15.50 aangetekend verzonden onder nummer RR2774672 5ES.

De marketingdirecteur van Het Net heb ik op 29 maart jongstleden een brief doen toekomen met de volgende inhoud: Mevrouw Boukje Bügel-Gabreëls Directeur Marketing & Sales Het Net Postbus 2728 3800 GG AMERSFOORT Datum: Woensdag 29 maart 2006 Betreft: ADSL-aansluiting op iMac (3) Uw referentiecode: 84-4239/10-05 Kenmerk: 20060329JHHetNet Geachte mevrouw Bügel-Gabreëls, Aansluitend aan mijn brieven van 18 januari en 11 februari jongstleden als vermeld op ADSL-AANSLUITING OP IMAC (1) en
ADSL-AANSLUITING OP IMAC (2) TER ATTENTIE VAN MEVROUW BOUKJE BÜGEL GABREËLS VAN HET NET meld ik u dat ik voor de komende twee maanden uit Spanje ben teruggekeerd op mijn logeeradres in Nijmegen. Ik heb in dank kunnen vaststellen dat er al enige actie is genomen. Thans is het zaak dat mijn ADSL-aansluiting hier gaat functioneren. Hiertoe verzoek ik u contact met mij op te nemen via mijn mobiele nummer ofwel door een van uw technici met kennis van de iMac. Alles uiteraard binnen het kader van uw garantiebepalingen.

Ondanks herhaaldelijk verzoek heb ik moeten vaststellen dat er terzake nog steeds bedragen van de rekening van mijn op 26 MEI 1998 overleden vader ten laste van mijn moeder worden afgeschreven. Bovendien is de ADSL-aansluiting nog steeds niet operationeel. Ik EIS derhalve van u dat alle bedragen inzake de ADSL-aansluiting IN ZIJN TOTALITEIT WORDEN GECREDITEERD tot het moment dat van deze voorziening gebruik kan worden gemaakt. Hiertoe verzoek ik u contact met mij te laten opnemen via mijn mobiele telefoon. Een kopie van dit schrijven heb ik vandaag aangetekend aan mevrouw Boukje Bügels-Gabreëls doen toekomen. Eén van uw medewerkers heeft mij vanmorgen telefonisch toegezegd een technicus contact met mij te laten opnemen via mijn mobiele telefoonnummer. Ik verzoek u erop toe te zien dat dat ook TERSTOND gebeurt. Momenteel ben ik volledig verstoken van informatievoorziening en de schade die daarvan het gevolg kan zijn is niet te overzien. HOOGACHTEND,

CC MEVROUW BOUKJE BÜGEL DANIËLS VAN HET NET

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN